2016 - Volume 1 [Issue 3]


Original Research Article

Antimicrobial Activity, Phytochemical Screening and Nutrient Analysis of Tetrapleura tetraptera and Piper guineense

R. U. B. Ebana, U. O. Edet, U. M. Ekanemesang, G. M. Ikon, C. A. Etok, A. P. Edet

DOI: 10.9734/AJMAH/2016/29362

Page: 1-8

Effect of Draw Resistance on NNK and Its Contribution on Cigarette Hazard Index

Wang Hao, Zhan Jianbo, Ji Yafeng, Fu Rongrong, Li Muyan, Chen Chen, Wang Xiuxiu, Perin Deniz, Li Zhiqiang, Gao Li, Li Tinghua, Cheng Liang, Yu Tingting, Xie Jiao, Ding Haiyan, Li Liwei, Yu Jiang, Yu Yao, Li Gen, Yu Zhenhua, Zhang Ying, Yue Baoshan, Zheng Han, Ding Wei, Zhang Jing, Wang Tao, Gong Weimin, Gui Yongfa

DOI: 10.9734/AJMAH/2016/29129

Page: 1-7

Infrared Spectroscopic Analysis of Urinary Calculi: A Retrospective Study in Argentinean Patients

Liliana V. Muschietti, Viviana Campo Dall´ Orto, Gustavo L. Garrido

DOI: 10.9734/AJMAH/2016/29354

Page: 1-9


View All Issues